Duurzame energie

Duurzame energie is energie waarover men voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het milieu en de mogelijkheden voor de generaties na ons niet worden benadeeld. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie, aardwarmte, bio-energie, windenergie en natuurlijk lichaamskracht. Duurzame energie wordt vaak gelijk gesteld met hernieuwbare energie. Er is echter een belangrijk verschil. Biomassa is bijvoorbeeld een hernieuwbare energiebron, maar niet altijd duurzaam omdat het ook ten koste kan gaan van de natuurlijke omgeving en bovendien op gespannen voet met de wereldvoedselvoorziening en de kleinschalige landbouw kan staan. De productie van duurzaam opgewekte elektriciteit of groene stroom groeit in Nederland zeer langzaam in vergelijking met andere Europese landen. Redenen hiervoor zijn de afschaffing van subsidies na het kabinet Paars II, de winst die de staat behaalt op benzinebelastingen en de invloed van grote energieconcerns als Shell op de overheid. Echter is Nederland wel gebonden aan internationale verdragen over het terugdringen van de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen en zijn er in lijn hiermee in afgelopen jaren enkele vernieuwingen geïntroduceerd zoals het gebruik van biobrandstoffen in traditionele kolencentrales. In hoeverre dit werkelijk duurzaam is is niet duidelijk. Andere technieken zoals wind-, water- en zonne-energie worden nog maar amper gebruikt. Met name windenergie wordt steeds meer gebruikt in Nederland. In de grafiek hiernaast staat dit weergegeven. In 2009, was het aandeel van groene stroom (inclusief biobrandstof) gestegen naar 8,9% [1] van het verbruik (2008: 7,5% en 2007: 6%). Met deze toename ligt Nederlands iets voor op haar doelstelling. Echter heeft de EU Nederland gewezen op het feit dat verbranding geen duurzame aanpak is, en het echte percentage duurzame energieproductie in Nederland dus veel lager ligt. Tevens komt de toename niet voort uit een opschaling van duurzame productie, maar door een algehele lagere elektriciteitsconsumptie in verband met de economische crisis. Het zijn vooral centrales die steenkool en aardgas als brandstof gebruiken die minder hebben geproduceerd. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat ook in 2010 de groei doorzet en het percentage boven de 9% uitkomt. (Bron Wikipedia) Voor meer informatie over het duurzaam verwarmen van uw woning kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Duurzame energie
Duurzame energie