Fossiele brandstof

Aardolie, steenkool en aardgas zijn voorbeelden van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen bevatten CO? die miljoenen jaren geleden door planten is vastgelegd. Het kooldioxide kwam destijds niet vrij na sterfte van de planten, omdat bijzondere omstandigheden leidden tot de opslag (fossiliseren) van het materiaal. Het oude kooldioxide ligt dus buiten de CO?-cyclus opgeslagen. Maar met het huidige gebruik van fossiele brandstoffen belandt fossiele CO? als extra hoeveelheid in onze atmosfeer. De vorming van fossiele brandstoffen gaat veel langzamer dan het tempo waarin de brandstoffen worden gebruikt. Ze worden daarom niet hernieuwbaar genoemd (in tegenstelling tot bijvoorbeeld bio-massa en hout aangezien bomen ook weer veelvuldig aangeplant worden). Diverse partijen zijn het oneens over de snelheid waarmee de olie opraakt, over de technieken en middelen die het beste ingezet kunnen worden, in het bijzonder gebruik van kernenergie en schoon fossiel. Maar ook over de mogelijkheden voor duurzame energie in de nabije toekomst is men het niet eens. De wereldvoorraad aardolie neemt elke dag af met 85 miljoen vaten. Vanwege de stijgende prijs van aardolie en om de naderende schaarste in aardolie op te vangen zal de aandacht voor alternatieve energiebronnen steeds verder toenemen. In verband met de toenemende zorg voor ons milieu zal er geinvesteerd worden in de ontwikkeling van zonne-energie, windenergie, geothermische energie (oftewel aardwarmte) en bio-energie. Deze alternatieve vormen van duurzame energie dragen niet of minder bij aan de koolstofdioxide-uitstoot, die ontstaat bij de verbranding van aardolieproducten. Ook kernenergie zal misschien weer meer gebruikt worden. Veel onderzoekers gaan ervan uit dat op de lange termijn kernfusie gecombineerd met deze alternatieve energiebronnen de rol van energieleverancier voor de wereldeconomie van fossiele brandstoffen zal kunnen overnemen. Voor meer informatie over alternatieve brandstoffen kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Fossiele brandstof
Fossiele brandstof