Biogas

Biogas is een duurzame energiebron vanwege de biologische oorsprong. Biogas ontstaat door vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil. Een voorbeeld van een biogas dat op een natuurlijke manier ontstaat is moerasgas. Biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaan en koolstofdioxide. Het gebruik van (gereinigd) biogas wordt aangemoedigd vanwege de gunstige verbrandingseigenschappen van methaan. Ook kan door gebruik van het biogas het vrijkomen van methaan (een sterk broeikasgas) worden beperkt. Tegenwoordig wordt in ontwikkelde landen, zoals Nederland en Belgie, steeds meer biogas gebruikt van zowel afvalwaterzuiveringen als afvalstortplaatsen. Voor meer informatie over alternatieve energiebronnen kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Biogas
Biogas